Medlemsinformation

Hej alla andelsägare!

2020 och början på innevarande år har varit och är en sorgesam tid för Säters Folketshusförening på grund av den ännu rådande pandemin som i stort sett omöjliggör normal verksamhet.

Men på det stora hela har det genom ett gott samarbete med kommunen och personalens goda arbete och arbetsutskottets engagemang ändå löst sig på ett någorlunda tillfredsställande sätt. Arbetsutskottet har under denna period adjungerat kassören till sin stab vilket varit till stor hjälp inte minst vid kontakter med Tillväxtverket. Men ingenting har varit sig likt och den utåtriktade kulturella verksamheten har efter april månad helt legat för fäfot.

Som en direkt anledning av pandemin har ett tillfälligt avtal skrivits mellan föreningen och kommunen avseende kommunens lokalutnyttjande. Detta har inneburit att viss verksamhet, för kulturskola, socialförvaltningen och kommunfullmäktige, ändå kunnat genomföras.

I början på 2020 genomfördes alla arrangemang planenligt men strax efter årsstämman omöjliggjordes all offentlig verksamhet. Till att börja med sattes ett tak på 50 personer, vilket var illa nog men vi körde hockeyvisningar och film i den utsträckning som publikantalet tillät men när taket sänktes till 8 personer så blev det helt stopp.

All personal korttidspermitterades och verksamheten koncentrerades till ”inre tjänst”. Då vaktmästaren har en deltidstjänst så arbetar han sina 60 % då det finns arbetsuppgifter p.g.a. de underhålls och renoveringsarbeten som genomförs.

Det s.k. Spanska rummet med vidhängande förråd nere i källaren, har iordningställts och har tagits i bruk av EDE-Film. De har funnit sig väl tillrätta och har etablerat ett samarbete med Säterstampen om att spela in filmsekvenser som ska förevisas på Stampens hemsida och Youtube.

Maskinrummet har städats upp och moderniserats som en direkt följd av vår satsning på 7.1-ljud till bion. Till glädje för både bio- och operapublik.

Nytt Ljud och ljusbord har inköpts och installerats

Entrén och Foajén har byggts om och kassadisken har flyttats närmare biografingången för att underlätta köbildning vid föreställningarna.

Ett nytt modernt kassasystem har inköpts och installerats. Systemet ger möjlighet till integration med ekonomisystemet.

I köket har undermåliga frysar bytts ut mot moderna mer miljövänliga. Även en ny popcornmaskin och drickakylar har införskaffats då de gamla sjöng på sista versen.

Administrationen har bytt kontor till ett större så att Administratören och Teknikern kan sitta i samma rum som en effektivisering av deras samarbete.
Denna rockad friställde 2 mindre rum varav det ena blir personalutrymme med vilofunktion, något som saknats tidigare och det andra blev till ett mindre konferensrum för småmöten.

Dessa insatser har möjliggjorts genom ett gott samarbete med fastighetsägaren Säters kommun och med bidrag från Svenska filminstitutet och Folkets Hus och Parkers Riksorganisation.

Säters Folketshusförening står väl rustat inför den uppstart som vi alla längtar efter.

Styrelsen planerar för att hålla ordinarie föreningsstämma söndagen den 6 juni kl. 14: 00.

Anledning till tidsförskjutningen är så klart den rådande pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Begränsningen på 8 personer innebär att inte ens vi som jobbar i huset skulle kunna delta.

Vis av skadan när det gäller digitala möten är det styrelsens önskan att hålla årsstämman så att de andelsägare som önskar ska kunna vara på plats. Vi hoppas att detta ska vara möjligt i mitten på juni. Om inte så får vi hålla ett digitalt möte i något av de kända forum som finns tillgängliga.

Kallelse kommer att gå ut i vanlig ordning och styrelsen kommer att kallas till ett möte där vi fattar beslut om Säters Folketshusförenings verksamhet och resultat.

Vi hoppas att folk följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att folk vaccinerar sig som det är tänkt för då finns det hopp om att komma igång, i varje fall snabbare än om man demonstrerar mot sunt förnuft.

Ha det gott och håll er friska!

Folkets Hus AU med personal